Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi tīmekļa vietnē www.agroplatforma.market

 

1.                Jēdzieni

1.1.           AgroPlatforma – Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona AS AgroPlatforma, vienotais reģistrācijas numurs: 43603079818, juridiskā adrese: Elijas iela 17, Rīga, Latvijas Republika, LV-1050, biroja adrese: Krasta iela 86, Rīga, Latvijas Republika, LV-1019. Šajos Noteikumos AgroPlatforma jāsaprot arī kā Pārdevējs attiecībā uz Precēm, kuras tas pārdod.

1.2.           AgroPlatforma.lv – AgroPlatformas izveidotas un apkalpotas tīmekļa vietnes, kas apvienotas zem domēna vārda www.agroplatforma.lv un kas Lietotājam ļauj izmantot Pakalpojumus. AgroPlatforma.lv vadības programmatūru nav nepieciešams instalēt Lietotāja ierīcē (datorā, viedierīcē), tā integrēta interneta pārlūkprogrammā.

1.3.           AgroCash un tā apmērs – bonusi, ko Pircējs saņem par pirkumiem AgroPlatforma.lv. Tiek pieņemts, ka viens AgroCash ir pielīdzināms EUR 1,00 (viens euro, 00 euro centi).

1.4.           Autorizācija – Lietotāja, kurš ir reģistrējies AgroPlatforma.lv, darbības ievadot Pieslēgšanas paroli un Pieslēgšanās vārdu, lai piekļūtu Profilam.

1.5.           Darījums – Pircēja un Pārdevēja – AgroPlatforma.lv Lietotāju vienošanās, kas noslēgta, izmantojot AgroPlatforma.lv.

1.6.           Elektroniskais paraksts – ar Elektronisko dokumentu saistīts datu kopums, kas identificē Elektroniskā dokumenta sūtītāju – Lietotāju – un apliecina Elektroniskā dokumenta būtiskāko datu autentiskumu.

1.7.           Identifikācijas dokumenti – dokumenti vai to apliecinātas kopijas, kuras jāiesniedz AgroPlatformai, lai varētu identificēt Lietotāju. Identifikācijas dokumenti juridiskai personai ir, piemēram, bet ne tikai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegta izziņa, izdruka no Lursoft datu bāzes, dibināšanas lēmums, savukārt fiziskai personai – derīgs personu apliecinošs dokuments, piemēram, pase, personas apliecība.

1.8.           Identifikācijas līdzekļi – Pieslēgšanas parole, Pieslēgšanās vārds un citi līdzekļi, kas var tikt izmantoti Lietotāja identifikācijai, Darījumu noslēgšanai un citu darbību izpildei.

1.9.           Ierobežojumi – AgroPlatforma noteiktie liegumi vai atteiktas darbības AgroPlatforma.lv lietotājiem.

1.10.        Lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrējusies AgroPlatforma.lv un, kuras profilu ir apstiprinājusi AgroPlatforma.

1.11.        Līgums – Pircēja un Pārdevēja noslēgts attiecīgo Preču pirkuma līgums, kas tiek uzskatīts par noslēgtu no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža, t. i., pasūtījuma veikšanas brīža.

1.12.        Noteikumi – šie AgroPlatforma.lv lietošanas noteikumi.

1.13.        Pakalpojumi – AgroPlatforma pakalpojumi, tajā skaitā, bet ne tikai Lietotāja Sludinājumu izvietošana u.c. elektroniski pakalpojumi.

1.14.        Pasūtījums – Preču pasūtījums AgroPlatforma.shop.lv, kurā iekļautas visas Preces, kuras Pircējs vēlas iegādāties no Pārdevēja, un kuras norādītas tajā pašā pasūtījumā.

1.15.        Pārdevējs – Preču pasūtījumā norādītā fiziskā vai juridiskā persona, kuras Preces tiek pārdotas AgroPlatforma.lv saskaņā ar šiem Noteikumiem un kurš ir atbildīgs par Pircēja pasūtījuma izpildi. Preču pasūtījumā jānorāda Pārdevēja, ar kuru tiek noslēgts attiecīgās Preces pirkuma līgums saskaņā ar šiem Noteikumiem, rekvizīti.

1.16.        Personas dati – jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificēta vai identificējama fiziska persona ir persona, kuru tieši vai netieši var identificēt vispirms pēc tādiem identifikatoriem kā vārds un uzvārds, personas kods, atrašanās vietas dati un interneta identifikators vai pēc vienas vai vairākām personas fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, psihiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes pazīmēm.

1.17.         Piekļuves dati – Pieslēgšanās parole un Pieslēgšanās vārds, kas paredzēti piekļuvei AgroPlatforma.lv un nodrošina vienotu autorizāciju arī visās AgroPlatforma.lv interneta vietnēs.

1.18.        Pieslēgšanās parole – Pieslēgšanās vārdam piesaistīta Lietotāja izvēlēta un tikai Lietotājam zināma simbolu kombinācija, kuru Lietotājs izmanto, lai pieslēgtos AgroPlatforma.lv.

1.19.        Pieslēgšanās vārds – Lietotāja izvēlēta un tam pieejama e-pasta adrese, kas izmantojama, lai pieslēgtos AgroPlatforma.lv un saņemtu informāciju.

1.20.        Pircējs – Lietotājs (1) rīcībspējīga fiziska persona, t. i., persona, kura ir pilngadīga un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu; 2) nepilngadīga persona vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kam ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot gadījumus, kad personai ir piešķirta pilngadība pirms termiņa vai persona ir uzskatāma par pilngadīgu; 3) juridiska persona.), kas akceptējis Pārdevēja Sludinājumu par Preces iegādi.

1.21.        Prece – AgroPlatformas Preču katalogā norādīta Prece, ar kuru Lietotājs var veikt pirkšanas vai pārdošanas darbības.

1.22.        Privātuma politika – AgroPlatforma apstiprināts dokuments, kurā ietverti pamatnoteikumi Personas datu vākšanai, glabāšanai, apstrādei un glabāšanai, izmantojot AgroPlatforma.lv. AgroPlatforma.lv privātuma politika neattiecas uz Personas datu apstrādi, ja šos datus apstrādā Pārdevējs. Personas datu apstrāde, kuru veic Pārdevējs, notiek saskaņā ar Pārdevēja noteikto kārtību. Pirms Preču iegādes un Līguma noslēgšanas ar Pārdevēju Pircējam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Pārdevēja personas datu apstrādes politiku.

1.23.        Profils – AgroPlatforma.lv izveidota Lietotāja darba vide, kas ir pieejama pēc reģistrācijas.

1.24.        Puses – Pircējs un Pārdevējs abi kopā.

1.25.        Skatīšanās režīms – AgroPlatforma.lv lietošanas režīms, kura ietvaros Lietotājs var apskatīt informāciju, bet nevar iegādāties Preces.

1.26.        Sīkdatnes (Cookies) – nelielas teksta datnes, ko izveido interneta vietne un kas tiek pārsūtītas uz lietotāja ierīces (datora, viedtālruņa, planšetes) pārlūkprogrammu, kad tiek apmeklēta interneta vietne. Tās palīdz vietnei atcerēties Lietotāja iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem viņš izvēlējies skatīt vietni.

1.27.        Sludinājums – informācijas kopums par Preci.

1.28.        Citi saistošie termini un to skaidrojumi var tikt norādīti starp AgroPlatforma un Lietotāju noslēgtajos līgumos. Noteikumos norādītie termini un to skaidrojumi ir izmantojami pārējos Līguma dokumentos, ciktāl Līgumā nav noteikts citādi.

 

2.                Vispārīgie noteikumi

2.1.           Lietotājs apstiprina Noteikumus, kad ir ar tiem iepazinies, un atzīmē ķeksīti pie teikumiem “Iepazinos ar “Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumiem tīmekļa vietnē www.agroplatforma.lv” un tiem piekrītu.” un/vai “Piekrītu saņemt AgroPlatfroma mārketinga akciju jaunumus un īpašos AgroPlatforma.lv pakalpojumu piedāvājumus”. Šādā veidā apstiprināti Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, Preču iegādes un apmaksas nosacījumus, Preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus ar Preču pirkšanu un pārdošanu AgroPlatforma.lv saistītos noteikumus.

2.2.           Lietotājs, izveidojot kontu AgroPlatforma.lv, apstiprina Noteikumus pirmās reģistrācijas laikā. Pēc tam, kad Lietotājs ir apstiprinājis Noteikumus pirmās reģistrācijas (konta izveidošanas) laikā, Noteikumi tiks piemēroti visiem AgroPlatforma.lv veiktajiem pirkumiem un visiem pirkuma līgumiem, kas noslēgti ar Pārdevējiem pirms atjauninātu Noteikumu publicēšanas. Kad Noteikumi tiek atjaunināti, tos piemēro saskaņā ar šajā punktā aprakstīto kārtību, sākot no to publicēšanas AgroPlatforma.lv.

2.3.           Pirkt Preces AgroPlatforma.lv ir tiesības tikai tiem Lietotājiem, kuri norādīti Noteikumu 1.26. punktā. Lietotājs, apstiprinot Noteikumus un iepazīstoties ar Privātuma politiku (Noteikumu 1.22. punkts) un AgroPlatforma.lv lietošanas Noteikumiem, apstiprina, ka viņam ir tiesības iegādāties Preces AgroPlatforma.lv.

2.4.           Ja nepieciešams vai pastāv Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie apstākļi, AgroPlatforma.lv ir tiesības grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Lietotāji par to tiks informēti, piesakoties kontā vai AgroPlatforma.lv pērkot Preces no izvēlētā Pārdevēja pēc Noteikumu jaunās redakcijas stāšanās spēkā.

2.5.           Lietotājam ir pienākums iepazīties ar AgroPlatforma.lv apstiprināto un publicēto Privātuma politiku. Pircēja personas dati tiks nodoti arī Pārdevējam, no kura Pircējs pērk Preces, un Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar pasūtījumā norādīto Pārdevēja noteikto kārtību, kā arī saskaņā ar AgroPlatforma.lv un Pārdevēja līgumiskajām drošības saistībām attiecībā uz personas datu drošību.

2.6.           Ja Pārdevējam ir paredzētas tiesības vai pienākums nosūtīt Pircējam informāciju vai dokumentus pa e-pastu, visos gadījumos Pircējs pats ir atbildīgs par derīgas e-pasta adreses paziņošanu Pārdevējam.

2.7.           AgroPlatforma izveido un apkalpo Lietotāja Profilu, pieņem un izpilda Rīkojumus, kā arī sniedz Lietotājam citus pakalpojumus saskaņā ar Noteikumiem un savstarpēji noslēgtiem līgumiem.

 

3.                Preču pasūtīšana, pirkuma līguma tiesisko attiecību nodibināšanas brīdis

3.1.           Pircējs var pasūtīt Preces AgroPlatforma.lv tiešsaistē reģistrējoties kā AgroPlatforma.lv Lietotājs (ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli).

3.2.           Pasūtot Preces, Pircējam AgroPlatforma.lv sistēmas attiecīgajos informācijas laukos jānorāda savi pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Personas dati, kurus AgroPlatforma apstrādā Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

3.3.           Kad Pircējs ir izvēlējies Preci, izveidojis Preču grozu un izpildījis visas pasūtījuma darbības, no kurām pēdējā ir maksājuma veida izvēle un apstiprināšana, tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir nodibinātas pirkuma tiesiskās attiecības un ir noslēgts Līgums. Pircējs tiek informēts par pasūtījuma apstiprināšanu, nosūtot paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pastu. Pārdevējs nosūta Pircējam saiti uz spēkā esošajiem Noteikumiem un pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

3.4.           Apstiprinot Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka pamata informācija par Preci un tās īpašībām ir dota Preces aprakstā AgroPlatforma.lv. Papildus jautājumu gadījumā par Preci, Pircējs var vērsties pie AgroPlatforma sūtot ziņu uz info@agroplatforma.lv.

3.5.           Katrs Pircēja pasūtījums tiek saglabāts AgroPlatforma.lv un Pārdevēja datubāzē to Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

 

4.                Pircēja tiesības

4.1.           Pircējam ir tiesības iegādāties Preces AgroPlatforma.lv šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.2.           Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.3.           Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.4.           Pircējam ir tiesības iegādātās Preces apmainīt vai atdot atpakaļ šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.5.           Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, AgroPlatforma.lv izmantošanas noteikumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

 

5.                Pircēja saistības

5.1.           Pircējam, izmantojot AgroPlatforma.lv, jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika, AgroPlatforma.lv izmantošanas noteikumi, citi noteikumi, kuri skaidri norādīti AgroPlatforma.lv, un Pircējs nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas normatīvos aktus.

5.2.           Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām Precēm vai pakalpojumiem un tie jāpieņem šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

 

6.                Pārdevēja tiesības

6.1.           Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs izvēlas Noteikumu 8.2.1. - 8.2.4. punktā minēto maksājuma veidu un 3 (trīs) darba dienu laikā nesamaksā par Precēm.

6.2.           Ja Pircējs izvēlas Noteikumu 8.2.5. punktā minēto maksājuma veidu un ja Pārdevējam rodas neskaidrības sakarā ar pasūtījuma informāciju, Pārdevējam ir tiesības, izmantojot AgroPlatforma.lv, sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādītos rekvizītus. Preču piegādes termiņš šajā gadījumā sākas no dienas, kad Pārdevējs ir sazinājies ar Pircēju. Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, iepriekš nebrīdinot Pircēju, i) ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas vai ii) ja Pircējs nesniedz Pārdevējam pieprasīto informāciju Pārdevēja norādītajā termiņā, vai iii) ja Pircējs nedod Pārdevējam piekrišanu viņa personas datu pārbaudei.

6.3.           Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem un bez atsevišķas Pircēja piekrišanas Pircēja izvēlētās Preces (grozā esošās konkrētā pārdevēja Preces) sadalīt atsevišķos pasūtījumos, ja vien Pircējs pirms pasūtījuma apstiprināšanas neizvēlas visas grozā esošās Preces iegādāties vienā pasūtījumā. Šādas sadalīšanas gadījumā papildu pakalpojumu (piemēram, Preču piegāde, uznešana u. c.) izmaksas konkrētajam pasūtījumam attiecīgi tiks sadalītas atsevišķiem pasūtījumam un aprēķinātas katram pasūtījumam atsevišķi, tāpēc tās var atšķirties no Preces aprakstā norādītās pakalpojuma cenas. Pārdevējam ir citas tiesības, kuras noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, citos AgroPlatforma.lv dokumentos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

 

7.                Pārdevēja saistības

7.1.           Pārdevējs apņemas Pircēja pasūtījumus izpildīt šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un sazināties ar Pircēju, izmantojot AgroPlatforma.lv, un nekad nekomunicēt ar Pircēju citos kanālos, izņemot gadījumus, kuri skaidri noteikti šajos Noteikumos vai AgroPlatforma.lv. Ar šo Pircējs un Pārdevējs nepārprotami apstiprina, ka jebkura saziņa par pasūtījuma izpildi, kura tiek veikta ārpus AgroPlatforma.lv (sistēmas), pusēm nav obligāta un nav saistoša.

7.2.           Pārdevējs un AgroPlatforma.lv apņemas ievērot Pircēja privātumu, Pircēja Personas datus apstrādāt tikai Noteikumu, Privātuma politikas, AgroPlatforma.lv lietošanas noteikumu un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

7.3.           AgroPlatforma.lv apņemas pirms pasūtījuma veikšanas informēt Pircēju par tādu AgroPlatforma.lv funkciju, kas ir nozīmīgas pasūtījuma izpildei, apturēšanu vai pārtraukšanu. Informācijas sniegšana AgroPlatforma.lv tiek uzskatīta par pienācīgu informēšanu. Kad Pārdevējs jau ir pieņēmis izpildīšanai Pircēja pasūtījumu, par šī pasūtījuma izpildīšanai nozīmīgu AgroPlatforma.lv funkciju apturēšanu vai izbeigšanu Pircējs tiek informēts, izmantojot vienu no Pircēja norādītajiem saziņas veidiem (sūtot e-pastu uz info@agroplatforma.lv).

7.4.           Saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās Preces un pieņemt Pircēja atpakaļ nosūtītās Preces.

7.5.           Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nespēj Pircējam piegādāt pasūtīto Preci, AgroPlatforma.lv var piedāvāt līdzīgu vai analoģisku Preci, kuru pārdod cits Pārdevējs, par to informējot Pircēju vienā no Pircēja norādītajiem saziņas veidiem (sūtot e-pastu uz info@agroplatforma.lv). Ja Pircējs nepiekrīt, ka konkrētā Pārdevēja Prece tiek aizstāta ar līdzīgu vai analoģisku cita Pārdevēja Preci, Pārdevējs, kurš nespēj piegādāt Pircēja izvēlētās Preces, apņemas atmaksāt Pircējam naudu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā, ja ir veikta priekšapmaksa, un visos gadījumos anulēt pasūtījumu.

7.6.           Ja 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas Pircējs, izmantojot vienu no AgroPlatforma.lv norādītajiem kontaktiem, apstiprina, ka piekrīt Preces aizstāšanai ar cita Pārdevēja pārdodamu Preci, sākotnējais Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam naudu par Preci, kuru sākotnējais Pārdevējs nevar piegādāt, un kompensēt cenu starpību.

7.7.           Ja Pārdevējs nepiekrīt Pircēja prasībām, tad Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja pieprasījuma dienas, izņemot gadījumus, kad Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti nosaka citādi, jāsniedz Pircējam izsmeļoša un pamatota rakstiska atbilde.

7.8.           Pārdevējs apņemas izpildīt pārējos pienākumus, kurus tam uzliek Noteikumi un Latvijas Republikas normatīvie akti.

 

8.                Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

8.1.           Preču cenas AgroPlatforma.lv norādītas eiro, ieskaitot šajā laikā spēkā esošo PVN apmēru un citus piemērojamos nodokļus, ja tādi ir.

8.2.           Par pasūtītajām Precēm Pircējs var norēķināties vienā no šiem veidiem (izvēle var būt ierobežota, tāpēc attiecīgajam pasūtījumam piemērojamais galīgais maksājuma veidu saraksts tiek norādīts pie attiecīgā pasūtījuma):

8.2.1.       ar bankas pārskaitījumu;

8.2.2.       izmantojot internetbanku;

8.2.3.       izmantojot PayPal;

8.2.4.       izmantojot pēcapmaksu;

8.2.5.       citos AgroPlatforma.lv norādītajos veidos.

8.3.           Kad Pārdevējs saņem samaksu par Precēm, Preču pasūtījums tiek apstiprināts. Iegādājoties Preci, izmantojot pēcapmaksu, pasūtījums tiek apstiprināts brīdī, kad AgroPlatforma apstiprina pasūtījumu.

8.4.           Piekrītot Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka Preču pirkuma dokumenti – PVN rēķini, kuri vienlaikus ir arī Preču garantijas taloni, viņam var tikt nosūtīti elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta Pircēja reģistrācijas veidlapā, tūlīt pēc pasūtījuma izpildīšanas. PVN rēķinos tiek norādīti Pārdevēja rekvizīti, izvēlētās Preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, Preču galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, un visi citi dati, kurus nosaka grāmatvedību regulējošie normatīvie akti.

8.5.           Pircēja iegādāto Preču PVN rēķinus var arī ievietot Pircēja kontā agroplatforma.market sadaļā “Mani rēķini”. Pēc pasūtījuma veikšanas sadaļā “Mani rēķini” Pircējs varēs redzēt un izdrukāt pasūtījuma lapu – priekšapmaksas rēķinu.

8.6.           Pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, Preču cena var mainīties tikai izņēmuma gadījumos, kad Preces cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas, acīmredzamu (neuzmanības) kļūdu labošanas vai citu objektīvu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties Preci par jauno cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, 15 (piecpadsmit) minūšu laikā par to informējot Pārdevēju, izmantojot AgroPlatforma.lv norādīto kontaktinformāciju. Pēc pasūtījuma anulēšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam visas summas, kuras viņš samaksājis par anulēto pasūtījumu.

8.7.           Ja Pircējs izvēlas vairāku dažādu Pārdevēju Preces, Pircēja Preču grozu var sadalīt atsevišķos Preču grozos atbilstoši katram Pārdevējam un veidot atsevišķus pasūtījumus atbilstoši šiem Preču groziem. Šādas sadalīšanas gadījumā konkrētajam pasūtījumam papildu pakalpojumu (piemēram, Preču piegāde, uznešana u. c.) izmaksas attiecīgi tiks sadalītas pa atsevišķajiem pasūtījumam, tāpēc var atšķirties no konkrētās Preces aprakstā norādītās pakalpojuma cenas.

8.8.           Ja pasūtījuma summa ir mazāka par noteikto summu, AgroPlatforma.lv ir tiesības piemērot papildu administratīvo maksu. Maksas summa un minimālā groza summa tiek norādīta, veicot pasūtījumu.

 

9.                Preču piegāde

9.1.           Pasūtot Preces, Pircējs var izvēlēties vienu no Preču piegādes veidiem, kuri norādīti konkrētās Pārdevēja pārdodamās Preces aprakstā.

9.2.           Piegādes nosacījumi un Pircējam piemērojamā piegādes maksa norādīta pie katras Preces.

9.3.           Preces aprakstā norādītie piegādes nosacījumi ir provizoriski. Pārdevējs piegādā Preces Pircējam atbilstoši Preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Preču piegādes nosacījumi nav piemērojami gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo Preču un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto Preču neesamību. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos Preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par Preču piegādes termiņu un citiem apstākļiem. Ja Pārdevējs Preces nepiegādā pasūtījumā noteiktajā termiņā un Puses nevienojas par papildu termiņu Preču piegādei, Pircējs var izmantot Noteikumu 11.1. punktā noteiktās tiesības – atkāpties no Preču vai pakalpojumu pirkuma līguma.

9.4.           Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par Preču piegādes termiņa pārkāpumu, ja Preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikā tādu trešo personu vainas dēļ, kuras nav saistītas un/vai nav atkarīgas no Pārdevēja, vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

9.5.           Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar kurjeru, Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma un Preces (Preču) stāvoklis un jāparaksta sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokuments. Pēc tam, kad Pircējs ir parakstījis sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka Preces ir nodotas pienācīgā stāvoklī un tām nav bojājumu, kuru rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī nav Preces (Preču) komplektācijas neatbilstību (tādu, kuras var noteikt Preču ārējās apskates laikā). Ja Pircējs konstatē, ka piegādātās Preces iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), Prece (-es) ir bojāta (-as) un/vai Preces (Preču) komplektācija ir nepilna, Pircējam tas jāatzīmē Preces nodošanas-pieņemšanas dokumentā un, piedaloties kurjeram, bet Preču fiziskas saņemšanas gadījumā Pārdevējam vai tā pilnvarotajam pārstāvim, jāsastāda brīvas formas akts par sūtījuma un/vai Preces (Preču) bojājumiem/neatbilstībām. Ja Pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs no atbildības par Preču bojājumiem, ja šādu bojājumu rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī no atbildības par Preču komplektācijas neatbilstībām tiek atbrīvots tikai tajā gadījumā, ja šādas neatbilstības var noteikt Preču ārējās apskates laikā.

9.6.           Preču nejauša zaudējuma vai bojājuma risks pāriet Pircējam no brīža, kad Preces tiek nodotas Pircējam.

9.7.           Ja Preces noteiktajā termiņā neizdodas izsniegt Pircējam un Pircējs ir samaksājis par Precēm un to piegādi, pārstāvji sazinās ar Pircēju, lai vienotos par citu Preču piegādes laiku un/vai veidu. Ja Preces neizdodas izsniegt Pircējam, šādas Preces tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, pasūtījums tiek anulēts, bet Pircējam tiek atmaksāta par Precēm samaksātā nauda, atskaitot bankai veiktos maksājumus par bankas pārskaitījumiem, Preču piegādes maksu, ja tāda ir tikusi piemērota, un administrēšanas maksu, kura paredzēta šo Noteikumu 8.8. punktā, ja tāda ir tikusi piemērota.

9.8.           Ja Pircējs nav samaksājis par Precēm, šādas Preces tiek nosūtītas atpakaļ Pārdevējam, bet pasūtījums tiek anulēts.

 

10.             Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

10.1.        Katras AgroPlatforma.lv pārdodamās Preces īpašības ir norādītas pie katras Preces esošajā aprakstā.

10.2.        Pārdevēja piedāvātās Preces ir piemērotas kvalitātes. Prece atbilst patērētāja pirkuma līgumam, ja:

10.2.1.    Prece atbilst Pārdevēja dotajam aprakstam un tai ir tādas pašas īpašības kā Precei, ko pārdevējs ir piedāvājis kā piemēru vai modeli, reklamējot šo Preci AgroPlatforma.lv;

10.2.2.    Prece ir piemērota izmantošanai mērķim, kuram tāda veida preces parasti tiek izmantotas;

10.2.3.    Prece atbilst kvalitātes rādītājiem, kas parasti ir raksturīgi tāda paša veida Precēm un kuru Pircējs var pamatoti gaidīt pēc Preču veida un priekšmeta ražotāja, viņa pārstāvja vai pārdevēja publiski sniegtajiem paziņojumiem, ieskaitot reklāmu un priekšmetu marķējumu, par priekšmeta konkrētajām īpašībām.

10.3.        Ne Pārdevējs, ne AgroPlatforma.lv nav atbildīgs par to, ka Pārdevēja AgroPlatforma.lv pārdodamās Preces pēc izmēra, formas, krāsas vai citiem parametriem var neatbilst Preču reālajam izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem Pircēja izmantotā displeja īpašību vai citu tehnisku iemeslu dēļ, kuri nav atkarīgi no Pārdevēja vai AgroPlatforma gribas. Preču attēli paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem un ir tikai piemēri. Oriģinālo produktu krāsas, uzraksti, parametri, izmēri, izmēri, funkcijas un/vai jebkādas citas īpašības savu vizuālo īpatnību dēļ var izskatīties atšķirīgi nekā realitātē, tāpēc lūdzam vadīties pēc Preču aprakstos norādītajām Preču īpašībām. Pircējam ir ieteicams izlasīt Preces aprakstu.

10.4.        Pārdevējs dažādiem Preču veidiem piešķir noteiktu termiņu spēkā esošu kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi norādīti šādu Preču aprakstos vai kopā ar Preces rēķinu, kas atbilst garantijas lapai.

10.5.        Pārdevēja piešķirtā kvalitātes garantija neierobežo patērētāju tiesības, kuras neatbilstošas kvalitātes Preces vai pakalpojuma iegādes gadījumā viņiem nosaka normatīvie akti.

10.6.        Pārdevējs pats nenodrošina Preču garantijas apkalpošanu (izņemot vienkāršu Preces darbības pārbaudi, kam nav vajadzīgas speciālas zināšanas):

10.6.1.    ja centrs (-i), kas nodrošina garantijas apkalpošanu, atrodas ārpus Latvijas Republikas robežām, Pārdevējs organizē Preču nosūtīšanu uz šādu (-iem) centru (-iem);

10.6.2.    ja centrs (-i), kas nodrošina garantijas apkalpošanu, atrodas Latvijas Republikā, Pircējs tiek novirzīts uz šādu (-iem) centru (-iem).

10.7.        Datu nesējos esošajai informācijai garantija netiek piemērota. Sakarā ar datu zudumu vai atjaunošanu radušies izdevumi netiek atlīdzināti.

10.8.        Gadījumos, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem konkrētām Precēm tiek noteikts konkrēts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas šādas Preces pārdot Pircējam tā, lai dotu viņam reālu iespēju izmantot šādas Preces pirms derīguma termiņa beigām.

 

11.             Tiesības atkāpties no pirkuma līguma, Preču atpakaļatdošanas un apmainīšanas kārtība

11.1.        Tiesības atkāpties no pirkuma līguma:

11.1.1.    Pircējam, kurš ir patērētājs, ir tiesības, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no pirkuma līguma, izmantojot atteikuma tiesību, paziņojot par to Pārdevējam vai AgroPlatforma.lv, kas informē Pārdevēju par Pircēja lēmumu atkāpties no līguma. Pircējs nevar izmantot šīs tiesības, ja pircējs nav patērētājs, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā minētajos gadījumos.

11.1.2.    Par atkāpšanos no pirkuma līguma Pircējs, AgroPlatforma.lv paziņo iesniedzot skaidru paziņojumu, kurā paziņo savu lēmumu par atkāpšanos. Paziņojums par atkāpšanos no līguma jāsūta uz e-pastu info@agroplatforma.lv. Pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas AgroPlatforma.lv nekavējoties nosūta saņemšanas apstiprinājumu un informē Pārdevēju.

11.1.3.    14 (četrpadsmit) dienu termiņš, kas paredzēts atkāpšanās no pirkuma līguma un atteikuma tiesību izmantošanai, tiek skaitīts šādi:

11.1.3.1.                   kad tiek noslēgts pirkuma līgums – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādīta persona, izņemot pārvadātāju, saņem pasūtīto Preci;

11.1.3.2.                   ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairāk nekā vienu Preci un Preces tiek piegādātas atsevišķi – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo Preci;

11.1.3.3.                   ja Prece tiek piegādāta atsevišķās partijās vai pa daļām – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo partiju vai daļu;

11.1.3.4.                   ja tiek noslēgts līgums par regulāru Preču piegādi noteiktā periodā – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pirmo Preci.

11.1.4.    Ja Pircējs atkāpjas no pirkuma līguma, kamēr Prece viņam vēl nav piegādāta, Pircējam ir jāinformē par to AgroPlatforma, izmantojot AgroPlatforma.lv norādīto kontaktinformāciju. Pircēja atteikums tiek noformēts kā pasūtījuma anulēšana, un par to tiek informēts Pārdevējs.

11.1.5.    Ja Pircējs atkāpjas no pirkuma līguma pēc tam, kad Prece jau ir piegādāta vai viņš to ir saņēmis, tiek piemēroti Noteikumu 11.6. punkta nosacījumi.

11.2.        Atbilstošas kvalitātes Preču apmaiņas un atpakaļ atdošanas noteikumi:

11.2.1.    Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču nodošanas viņam apmainīt iegādātās Preces pret analoģiskām citu izmēru, formas, krāsas, modeļa vai komplektācijas Precēm. Ja, apmainot Preces, rodas cenu atšķirība, Pircējam ar Pārdevēju jānorēķinās atbilstoši pārrēķinātajām cenām. Pircēja paziņojums par vēlēšanos izmantot šajā Noteikumu punktā paredzētās tiesības un atpakaļ atdodamo Preču uzskaitījums jānosūta uz e-pastu info@agroplatforma.lv.

11.2.2.    Ja Pircējam nepatīk iegādāto Preču forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču nodošanas viņam tās apmainīt vai atdot atpakaļ. Pircējam ir tiesības apmainīt vai atdot atpakaļ visas Preces, kuras nav iekļautas šajā sarakstā:

11.2.2.1.                   Augu aizsardzības līdzekļi;

11.2.2.2.                   Minerālmēsli;

11.2.2.3.                   Šķīstošie minerālmēsli;

11.2.2.4.                   Degviela;

11.2.2.5.                   AddBlue;

11.2.2.6.                   Eļļas un Smērvielas;

11.2.2.7.                   Krāsas;

11.2.2.8.                   Apakšveļa, zeķes.

11.2.3.    Saņemot Preces, Pārdevējs apņemas tās aizstāt ar tām pašām Precēm, tikai tādas formas, izmēra, krāsas, modeļa vai komplektācijas, kā norādījis Pircējs. Ja Pārdevējam nav apmainīšanai piemērotas Preces, viņš atmaksā Pircējam par Preci saņemto naudu. Nauda tiek atmaksāta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par vēlmi izmantot šīs tiesības, bet, ja Pircējs Preci nav atdevis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no Preces atdošanas dienas Pārdevējam.

11.2.4.    Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā (vai izmantojot AgroCash), izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

11.2.5.    Preču un naudas atgriešanas kārtība ir noteikta Noteikumu 11.6. punktā.

11.3.        Neatbilstošas kvalitātes Preču apmaiņas un atpakaļ atdošanas noteikumi:

11.3.1.    Pārdoto Preču trūkumi tiek novērsti, nekvalitatīvas Preces tiek apmainītas, atdotas saskaņā ar Noteikumos minēto kārtību un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

11.3.2.    Ja Pircējs ir iegādājies nekvalitatīvas Preces un tas ir atzīmēts Preču nodošanas-pieņemšanas dokumentā vai Preču neatbilstošā kvalitāte izpaužas kā ražošanas defekts, kas bija jau pirkšanas brīdī, vai arī kā neatbilstība ražotāja specifikācijām, Pircējs var atdot Preces atpakaļ un pēc savas izvēles var prasīt, lai Pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

11.3.2.1.                   lai Pārdevējs saprātīgā termiņā novērš Preces trūkumus, ja trūkumus ir iespējams novērst, nodrošinot Preces atbilstību līguma noteikumiem;

11.3.2.2.                   apmaina Preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

11.3.2.3.                   lai tiktu attiecīgi samazināta pirkuma cena;

11.3.2.4.                   lai Prece tiek aizstāta ar analoģisku atbilstošas kvalitātes Preci, izņemot gadījumus, kad trūkumi ir nelieli vai radušies Pircēja vainas dēļ;

11.3.2.5.                   lai atmaksā naudu un atceļ pirkuma līgumu, ja neatbilstošas kvalitātes Preces pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.

11.4.        Pircēja tiesību izmantošana:

11.4.1.    Vispirms Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai Pārdevējs bez atlīdzības novērš Preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina Preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

11.4.2.    Pircējs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pārdevējs attiecīgi samazina Preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par Preci samaksāto naudas summu, ja Pārdevējs saprātīgā termiņā nav novērsis Preces neatbilstību līguma noteikumiem vai nav apmainījis Preci pret līguma noteikumiem atbilstošu vai ja minētās darbības veiktas, radot būtiskas neērtības Pircējam. Samazinot cenu, vai atceļot līgumu, un atmaksājot patērētājam par Preci samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā Preces nolietojums vai labums, ko Pircējs guvis, lietojot Preci, un par ko puses ir vienojušās.

11.4.3.    Ja Preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas Preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par Preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina Preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas Preces ārējā izskatā.

11.4.4.    Ja Pircējs vēlas Preces atdot atpakaļ, Pircējam ir pienākums:

11.4.4.1.                   paziņot par to Pārdevējam, izmantojot rēķinā norādīto kontaktinformāciju vai AgroPlatforma.lv pa e-pastu info@agroplatforma.lv, Paziņojumā jānorāda atpakaļ atdodamās Preces;

11.4.4.2.                   iesniegt Preču iegādes dokumentu, garantijas dokumentu (ja tas ir izsniegts);

11.4.4.3.                   iesniegt brīvas formas pieprasījumu Pārdevējam vai AgroPlatforma.lv.

11.4.5.    Tiesības atdot atpakaļ neatbilstošas kvalitātes Preces Pircējs var izmantot Preču pirkuma dokumentā noteiktajā kvalitātes garantijas termiņā, kuru norāda Pārdevējs, no kura Pircējs iegādājas Preci.

11.4.6.    Pircējam ir jāsamaksā Preces piegādes izdevumi un Preces atpakaļ sūtīšanas izdevumi, bet Pārdevējam, kad ir pārliecinājies, ka Preces ir atdotas atpakaļ neatbilstošas kvalitātes dēļ, jāatmaksā Pircējam radušies izdevumi par piegādi un atpakaļ sūtīšanu, izņemot Noteikumos paredzētos izņēmumus. Preču un naudas atdošanas kārtība ir noteikta Noteikumu 11.6. punktā.

11.4.7.    Nauda tiek atmaksāta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja ziņojumu par neatbilstošas kvalitātes Preci un atcēlis pirkuma līgumu, bet, ja Pircējs Preci nav atdevis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no Preces atdošanas Pārdevējam datuma. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

11.4.8.    Pirkuma līgums netiek atcelts un nauda netiek atmaksāta par tām Precēm, kuras ir tīši vai nolaidības dēļ bojātas (pakļautas ķīmisku vielu, ūdens, atklātas liesmas, augstas temperatūras, asu priekšmetu utt. iedarbībai) vai ja ir pārkāpti Preču lietošanas vai glabāšanas noteikumi, vai Preces ir lietotas nepareizi vai neatbilstoši paredzētajam uzdevumam.

11.4.9.    Atsevišķi noteikumi neatbilstošas kvalitātes Preču atgriešanai var būt paredzēti kopā ar Precēm piegādātajos garantijas dokumentos. Šāda Pārdevēja Preču atdošanas atpakaļ politika tiek piemērota tiktāl, ciktāl tā nav pretrunā šiem Noteikumiem. Ja ir neatbilstība starp šiem Noteikumiem un attiecīgā Pārdevēja piemērotajiem noteikumiem, šie Noteikumi ir noteicošie.

11.5.        Preču apmaiņa un atgriešana, ja piegādātas nepareizās Preces:

11.5.1.    Ja Pircējam piegādātas nepareizās Preces, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā, jāinformē AgroPlatforma.lv pa e-pastu info@agroplatforma.lv. Saņemot informāciju par nepareizi piegādātām Precēm, AgroPlatforma.lv informē Pārdevēju, kurš apņemas uz sava rēķina šādas Preces saņemt atpakaļ un aizstāt tās ar pareizajām Precēm. Ja Pārdevējam nav pasūtīto Preču, viņš atmaksā Pircējam par Preci (-ēm) saņemto naudu. Nauda tiek atmaksāta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja ziņojumu par atteikšanos no līguma, bet, ja Pircējs Preci nav nosūtījis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no Preces atdošanas Pārdevējam datuma. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi. Pircējs šajā gadījumā piekrīt, ka AgroPlatforma.lv piedāvās līdzīgu vai analoģisku Preci, kuru pārdod cits Pārdevējs. Pārdevējs, kurš Pircējam ir piegādājis nepiemērotas Preces un kuram nav Pircēja pasūtīto Preču, un ja Pircējs, izmantojot AgroPlatforma.lv norādīto kontaktinformāciju, izsaka piekrišanu AgroPlatforma.lv piedāvājumam iegādāties analoģisku vai līdzīgu Preci no cita Pārdevēja.

11.5.2.    Preču un naudas atdošanas kārtība ir noteikta Noteikumu 11.6. punktā.

 

11.6.        Preču un naudas atmaksāšanas kārtība:

11.6.1.    Sakarā ar no Pārdevējiem nopirkto Preču atdošanu Pircējam ir tiesības vērsties tieši pie konkrētā Pārdevēja, no kura Prece ir iegādāta.

11.6.2.    Pircējs var izmantot Preču atdošanas atpakaļ tiesības tikai tad, ja nav nokavēts Preču atdošanas atpakaļ termiņš. Atdodot Preces Noteikumu 11.1.–11.3. punktā paredzētajos gadījumos, tiek piemērotas papildu prasības: Prece nav sabojāta vai nav būtiski mainījies tās izskats, tā nav lietota – visām atpakaļ nosūtītajām Precēm jābūt autentiskām etiķetēm un oriģinālajam iepakojumam.

11.6.3.    Vienlaikus jāatdod visas dāvanas, kas piegādātas kopā ar iegādāto Preci, izņemot gadījumus, kad iegādātā Prece tiek atdota atpakaļ tās kvalitātes trūkumu dēļ, bet kopā ar to piegādātās dāvanas pēc sava rakstura laika posmā no Preces iegādes līdz šīs Preces trūkumu atklāšanas dienai ir izlietotas vai ir beidzies šādu dāvanu derīguma termiņš.

11.6.4.    Nosūtot atpakaļ Preces, Pircējam jānorāda sūtītāja adrese un pareizi jāiepako Prece, lai tā netiktu bojāta transportēšanas laikā. Pārdevējam, no kura Pircējs ir iegādājies Preci, ir tiesības neatmaksāt naudu par Precēm, kuras atdotas atpakaļ ar trūkumiem. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kurus Pircējs ir nosūtījis nepareizi iepakotus, nepareizi norādot adresi, kā arī, ja sūtījumi ir pazaudēti vai sabojāti transportēšanas laikā.

11.6.5.    Ja Pircējs ir iegādājies Preču komplektu, viņam ir jāatdod atpakaļ Pārdevējam viss Preču komplekts, t. i., Pircējs savas Preču atdošanas atpakaļ tiesības var izmantot tikai attiecībā uz visām komplektā esošajām Precēm. Ja vismaz viena no komplektā ietilpstošajām Precēm neatbilst Noteikumu 11.6.2. punktā noteiktajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ visu Preču komplektu.

11.6.6.    Pircējam, izmantojot Noteikumu 11.1.–11.5. punktā paredzētās tiesības, ir jāievēro Noteikumos paredzētās prasības par Preču atdošanu atpakaļ un jāievēro tajos noteiktā kārtība.

11.6.7.    Pircējs var atdot Preces, nogādājot tās AgroPlatforma.lv Veikalos, ar kurjeru nosūtot AgroPlatforma.lv vai tieši Pārdevējam vai arī nosūtot pa pastu. Preces jānosūta Pārdevējam uz adresi, kuru Pārdevējs norādījis Pircējam izrakstītajā rēķinā, vai izmantojot AgroPlatforma.lv, kas savukārt Preces nosūtīs atpakaļ Pārdevējam. Par smago Preču nogādāšanas (lai novērtētu Preces kvalitāti, apmainītu, remontētu vai atdotu atpakaļ) Pārdevējam kārtību un nosacījumiem Pircējs un Pārdevējs atsevišķi vienojas pa tālruni vai e-pastu info@agroplatforma.lv, vai arī Pircējs pats tās nogādā tieši Pārdevējam.

11.6.8.    Ja Pircējs izmanto Noteikumu 11.1., 11.3.–11.5. punktā noteiktās tiesības, nauda viņam tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu, bet, ja Pircējs Preci nav nosūtījis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no datuma, kad Prece ir atdota atpakaļ Pārdevējam. Ja Pircējs izmanto naudas atmaksas papildu garantiju, viņam tiks piemērots 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu naudas atmaksas termiņš, kuru sāk skaitīt no datuma, kad Prece ir atdota atpakaļ Pārdevējam.

11.6.9.    Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

11.6.10.Izmantojot Noteikumu 11.1.–11.3. punktā norādītās tiesības, Pircējam tiek atmaksāta (vai atgriezta AgroCash veidā): Preces cena, administrēšanas maksa, ja tāda ir tikusi piemērota. Piegādes izdevumi netiek atlīdzināti. Izmantojot Noteikumu 11.4.-11.5. punktā noteiktās tiesības, Pircējam tiek atmaksāta: Preces cena, administrēšanas maksa, ja tāda ir tikusi piemērota, Preces piegādes maksa, Preču atdošanas atpakaļ izdevumi netiek atlīdzināti.

11.6.11.Ja Pircējs ir izvēlējies citu metodi, nevis Pārdevēja piedāvāto lētāko piegādes veidu, tad Pircēja izvēlētā cita piegādes veida izmaksas, kas pārsniedz šī piegādes veida izmaksas, netiek atlīdzinātas.

11.6.12.Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt Pircējam viņa samaksātās summas līdz tam laikam, kamēr Preces nav atdotas AgroPlatforma.lv un Pārdevējs nav pārbaudījis to atbilstību Noteikumu 11.6.2. punktam.

 

12.             Atbildība

12.1.        Lietotājs ir atbildīgs par prettiesiskām darbībām, kuras veic, izmantojot AgroPlatforma.lv.

12.2.        Reģistrējoties Lietotājs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu glabāšanu un/vai nodošanu trešajām personām. Ja AgroPlatforma.lv sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, piesakoties AgroPlatforma.lv ar Lietotāja pieteikšanās datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Lietotāju.

12.3.        Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, AgroPlatforma.lv lietošanas noteikumiem, kaut gan šāda iespēja viņam tika dota.

12.4.        Ja AgroPlatforma.lv ir saites uz citu trešo personu vietnēm, tad AgroPlatforma.lv negarantē, ka informācija, kuru var redzēt, sekojot šīm saitēm, ir pareiza, pilnīga vai precīza. Par trešo personu sniegtās informācijas saturu, tās pareizību, pilnīgumu un precizitāti atbild trešās personas. AgroPlatforma.lv nav pienākuma pārbaudīt pārsūtīto vai saglabāto ārējo informāciju vai atklāt nelikumīgas darbības.

12.5.        AgroPlatforma.lv nav atbildīgs par Pircēja un Pārdevēja, kura Preces Pircējs ir pasūtījis, izmantojot AgroPlatforma.lv, savstarpējo saistību pienācīgu izpildi.

 

13.             AgroCash

13.1.        AgroPlatforma saviem Pircējiem var piešķirt bonusus nākamajiem pirkumiem par AgroPlatforma.lv iegādātajām Precēm – AgroCash, ar kuru var norēķināties par AgroPlatforma.lv iegādātajām un AgroPlatforma.lv pārdodamajām Precēm.

13.2.        Norēķināšanās par citu Pārdevēju pārdodamajām Precēm ar AgroCash ir iespējama, ja šāda iespēja ir paredzēta AgroPlatforma.lv pie konkrētā Pārdevēja pārdodamajām Precēm.

13.3.        Katrai Precei AgroCash apmērs tiek uzrādīts AgroPlatforma.lv pie konkrētā Pārdevēja pārdodamajām Precēm.

13.4.        Vienā pirkuma reizē Pircējs ir tiesīgs izmantot 50% (piecdesmit procentus) no uzkrātā AgroCash. AgroCash nevar tikt izmaksāts uz Lietotāja norēķinu kontu, izsniegts skaidrā naudā, izsniegts dāvanu kartes veidā vai kādā citā veidā, lai to būtu iespējams izmantot ārpus AgroPlatforma.lv.

13.5.        Ja Pircējs izmanto Noteikumos paredzētās tiesības atkāpties no Līguma, AgroCash, kas Pircējam piešķirts atbilstoši minētajiem nosacījumiem, tiek anulēts.

13.6.        Ja Pircējs, iegādājoties Preci, ir izlietojis konkrētu AgroCash Preces apmaksai un Pircējs izmanto šajos Noteikumos paredzētās tiesības atkāpties no Līguma, iztērētais AgroCash tiek ieskaitīts atpakaļ Pircējam. Informāciju par atmaksāto AgroCash Pircējs var pārbaudīt savā profilā AgroPlatforma.lv.

13.7.        Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt bonusu piešķiršanas noteikumus, kā arī tos atcelt. Pārdevējam arī ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma, mainīt AgroCash saņemšanas un izmantošanas noteikumus. Jebkādas bonusu piešķiršanas noteikumu, AgroCash saņemšanas un izmantošanas Preču apmaksai kārtības izmaiņas vai atcelšana ir spēkā no izmaiņu (atcelšanas) brīža.

 

14.             Informācijas apmaiņa

14.1.        Visa saziņa saistībā ar Preču iegādi, izmantojot AgroPlatforma.lv, neatkarīgi no Preces Pārdevēja notiek ar AgroPlatforma.lv starpniecību, izmantojot AgroPlatforma.lv norādīto kontaktinformāciju. Ja Pircēja un Pārdevēja komunikācija saistībā ar Precēm notiek citos veidos, nevis ar AgroPlatforma.lv starpniecību, tad AgroPlatforma.lv neuzņemas nekādu atbildību vai risku, kas var rasties no šādas komunikācijas.

14.2.        AgroPlatforma šajos Noteikumos, AgroPlatforma lietošanas noteikumos un Privātuma politikā noteiktajā kārtībā visus ziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas vai Preču pasūtīšanas laikā norādīto e-pasta adresi vai īsziņu uz viņa norādīto Tālruņa numuru.

 

15.             Nobeiguma noteikumi

15.1.        Šie Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

15.2.        Attiecībām, kas rodas uz šo Noteikumu pamata, tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.

15.3.        Visas nesaskaņas, kas rodas sakarā ar šo Noteikumu izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

15.4.        Ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja sagatavotajai un AgroPlatforma.lv pārsūtītajai atbildei uz rakstisku Pircēja pretenziju, tad Pircējs (fiziska persona, patērētājs) savu pieprasījumu/sūdzību par AgroPlatforma.lv iegādāto Preci var iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram (Brīvības iela 55, Rīga, LV 1010, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv, tālr.: +371 65452554, vietnē www.ptac.gov.lv – vai aizpildīt pieprasījuma veidlapu SIP platformā https://ec.europa.eu/odr/).