AS AgroPlatforma

Privātuma politika

 

Pēdējo reizi izmaiņas šajā dokumentā veiktas 2023. gada  29 .novembrī

 

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (Jums) – Datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, datu apstrādes termiņu un personas datu aizsardzību datu iegūšanas laikā un apstrādājot Datu subjekta personas datus.

 

1.     Privātuma politikas darbības apjoms

1.1.          Šī privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) attiecas uz gadījumiem, kuros AS AgroPlatforma (turpmāk – Uzņēmums) apstrādā fizisko personu (turpmāk – Datu subjekts) personas datus datu pārziņa lomā, tādējādi padarot iespējamu Uzņēmuma tiešsaistes platformas AgroPlatforma.lv (turpmāk – AgroPlatforma.lv) lietošanu un sniedzot dažādus pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) AgroPlatforma.lv lietotājiem (turpmāk – Lietotājs).

1.2.          Šī Privātuma politika neattiecas uz Personas datu apstrādi, ja šos datus apstrādā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs. Personas datu apstrāde, kuru veic pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, notiek saskaņā ar pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja noteikto kārtību. Pirms attiecīga līguma noslēgšanas ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju Datu subjektam ir rūpīgi jāiepazīstas ar pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja personas datu apstrādes politiku.

2.     Pārzinis un tā kontaktinformācija

2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir AS AgroPlatforma, vienotais reģistrācijas Nr. 43603079818, juridiskā adrese Elijas iela 17 – 4, Rīga, LV-1050, Latvija, biroja adrese: Krasta iela 86, Rīga, LV-1019, Latvija.

2.2. Uzņēmuma kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos ir: vlad@agroplatfroma.lv [AA1] [AA2] . Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Uzņēmuma juridiskajā adresē ar iesniegumu, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

2.3. AgroPlatforma.lv īpašnieks un uzturētājs ir Uzņēmums. Uzņēmums aizsargā Uzņēmuma rīcībā nonākušo fizisko personu datu privātumu un drošību. Uzņēmums apstrādā un uzglabā tikai tādus datus, kas ir tiesiski iegūti, ir nepieciešami Uzņēmuma darbības nodrošināšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei. Apmeklējot un izmantojot tīmekļa vietni www.agroplatforma.lv, tās apmeklētāji piekrīt šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem, tajā skaitā sīkdatņu (“cookies”) izmantošanas veidiem.

 

3. Politikas piemērošanas sfēra

3.1.          Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (Datu subjektu); identificēta vai identificējama fiziska persona ir persona, kuru tieši vai netieši var identificēt vispirms pēc tādiem identifikatoriem kā vārds un uzvārds, personas kods, atrašanās vietas dati un interneta identifikators vai pēc vienas vai vairākām personas fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, psihiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes pazīmēm.

3.2.          Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

3.2.1.     fiziskajām personām – Klientiem, Klientu pārstāvjiem, kontaktpersonām, sadarbības partneriem, un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (Klientiem, sadarbības partneriem), saņem vai nodod Uzņēmumam jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.).

3.3.          Uzņēmums rūpējas par Datu subjektu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Datu subjekta tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

3.4.          Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz personas datus (AgroPlatforma.lv, izmantojot e-pastu, telefoniski vai citādi) un kādās Uzņēmuma sistēmās tie tiek apstrādāti.

 

4.     Datu apstrādes principi

4.1.       Uzņēmums apstrādā Personas datus, ievērojot šādus principus:

4.1.1.     Likumīgums, godprātība un pārredzamība. Personas dati tiek apstrādāti, strikti ievērojot normatīvo aktu prasības, respektējot Datu subjekta intereses un tiesības, pilnīgi un precīzi informējot Datu subjektu par datu apstrādi un tās sekām;

4.1.2.     Nolūka ierobežojumi. Personas dati tiek apstrādāti tikai un vienīgi nolūkā, kādam tie ir iegūti, un netiek apstrādāti tālāk veidā, kas neatbilst minētajam nolūkam. Personas datu apstrāde citam nolūkam ir aizliegta. Uzņēmums nevāc un neuzglabā Personas datus nekonkrētajiem nākotnes nolūkiem;

4.1.3.     Datu minimizēšana. Uzņēmums sasniedz datu apstrādes nolūku ar minimāli nepieciešamo datu apjomu, neapstrādājot vairāk Personas datu, nekā tas ir nepieciešams attiecīgā nolūka sasniegšanai;

4.1.4.     Precizitāte. Uzņēmums nodrošina, ka apstrādājamie Personas dati ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti; Uzņēmums veic visus saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka neprecīzi Personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti;

4.1.5.     Glabāšanas ierobežojums. Personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā nepieciešams iepriekš definētā likumīgā nolūka sasniegšanai.

4.1.6.     Integritāte un konfidencialitāte. Personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta to drošība, aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;

4.1.7.     Pārskatatbildība. Uzņēmums ir atbildīgs par atbilstību Regulas prasībām un var to uzskatāmi parādīt.

 

5.     Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

5.1.          Uzņēmums veic Personas datu apstrādi tad un tikai tad, ja ir piemērojams vismaz viens no turpmāk minētajiem tiesiskajiem pamatiem:

 

Nr.

Tiesiskais pamats

Piemērojamības piemērs

1.

Piekrišana

Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, piemēram, datu nosūtīšanai trešajai personai, jaunumu saņemšanai no Uzņēmuma

2.

Līguma izpilde

Uzņēmums apstrādā Personas datus, lai izpildītu līguma saistības

3.

Juridiskais pienākums

Ar likumu uzliktais pienākums identificēt personu, kam tiek sniegts pakalpojums, pirms pakalpojuma sniegšanas

4.

Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošana

Uzņēmuma darbības risku samazināšanai, tiesību aizsardzībai, parādu atgūšanai, infrastruktūras un citu aktīvu aizsardzībai pret prettiesisku rīcību, darījumu veikšanas pierādījumu saglabāšanai, AgroPlatforma.lv izmantošanas statistikas analizēšanai, pakalpojumu izstrādāšanai un attīstīšanai, pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un uzlabošanai, maksājumu administrēšanai u.c.

 

 

6.     Personas datu iegūšana un izmantošana

6.1.          Uzņēmums var apkopot personas datus tieši no Datu subjekta, tad kad Datu subjekts sniedz Uzņēmumam informāciju AgroPlatforma.lv lietošanas laikā, vai kad Datu subjekts sazinās ar Uzņēmumu telefoniski vai pa pastu, kā arī no sadarbības partneriem. Uzņēmumam ir ar normatīvajiem aktiem noteikts pienākums identificēt visus savus Klientus vēl pirms darījuma attiecību uzsākšanas, līdz ar ko Uzņēmums var apstrādāt personas datus, iegūstot tos tieši no jums un/vai iegūstot tos no citiem avotiem (piemēram publiskiem reģistriem).

 

6.2. Datu kategorijas un iegūšanas veidi:

6.2.1.     Uzņēmums apkopo dažādas personas datu kategorijas atkarībā no Datu subjekta mijiedarbības ar AgroPlatforma.lv un Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem.

 

Kategorija

Personas datu veids

Iegūšanas veids:

Apstrādes nolūks:

Identifikācijas dati

vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dati no personas identifikācijas dokumenta (pases vai ID kartes),

– tieši no Datu subjekta

 

Datu subjekta identifikācijai; AgroPlatforma.lv lietošanas uzsākšanai; pirkuma/ pārdošanas/ pakalpojumu līguma izpildei u.c.

Kontaktinformācija

Tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, faktiskā/ deklarētā dzīvesvietas adrese

– tieši no Datu subjekta

 

Saziņai ar Datu subjektu; pirkuma/ pārdošanas/ pakalpojumu līguma izpildei; Komerciālu paziņojumu nosūtīšanai

Datu subjekta izpētes dati

Datu subjekta identifikācijas un izpētes rezultātā iegūtie dati par Datu subjektu, tā pārstāvjiem un patiesajiem labuma guvējiem

– tieši no Datu subjekta

– publiski pieejamiem resursiem.

lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu un sankciju pārkāpšanu/ apiešanas mēģinājumus

Datu subjekta ar pakalpojumiem saistītie finanšu dati

Noslēgtie līgumi, konta numurs, maksājuma kartes dati, veiktie darījumi, ienākumi, saistības, ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu saistītie dati

– tieši no Datu subjekta

 

pirkuma/ pārdošanas/ pakalpojumu līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas, pakalpojuma pienācīgai nodrošināšanai un administrēšanai

AgroPlatforma.lv lietošanas žurnālfaili (tostarp sīkfailu apkopotos personas dati)

– biznesa industrijas sektoru intereses;

-mārketinga komunikāciju preferences

– tieši no Datu subjekta

 

Mārketinga paziņojumu personalizēšanai

Reģistrācijas, pieslēgšanas un konta tehniskie/ administrēšanas dati

Reģistrācijas un pieslēgšanās dati: Lietotāja pieslēgšanās vārds un parole, kuru Uzņēmums glabā droši kodētu un nevar to redzēt. Tehniskie/administrēšanas dati, kas nepieciešami konta darbības un drošības nodrošināšanai:

Lietotajā ID, konta statuss (aktīvs, bloķēts u.tml.), IP adrese, pieslēgšanās kontam un darbību konta tehniskie dati

– tieši no Datu subjekta

 

AgroPlatforma.lv darbības pienācīgai nodrošināšanai un administrēšanai

Pirkumu dati

Pasūtījuma dati: pasūtītas preces, to daudzums, cenas, piešķirtas atlaides, izmantoti un/vai uzkrāti bonusi, pasūtījuma iesniegšanas datums un laiks

Apmaksas informācija: maksājuma veids, datums un laiks, maksājuma dati (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar konta numuru)

Piegādes informācija: piegādes veids un/vai piegādes adrese, galvenie saņēmēja dati, ja ka saņēmējs noradīta trešā persona. Informācija par pasūtījuma statusu un izpildes gaitu: vai pasūtījums ir sagatavots, nosūtīts, piegādāts, informācija par preču un naudas atgriešanu u.tml.

 

– tieši no Datu subjekta

 

Pirkuma/ pārdošanas/ pakalpojumu līguma izpildei; AgroPlatforma.lv darbības pienācīgai nodrošināšanai un administrēšanai

AgroPlatforma.lv pārskata un iekārtu lietošanas informācija

– anonīma informācija, kas tiek automātiski ģenerēta, kad Datu subjekts lieto AgroPlatforma.lv

– tieši no Datu subjekta

 

AgroPlatforma.lv darbības pienācīgai nodrošināšanai un administrēšanai

 

 

6.3. Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana

6.3.1.     Lai nodrošinātu personalizētu saturu un pielāgotus mārketinga piedāvājumus Datu subjektam, Uzņēmums izmanto automatizētu datu analīzi un lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu. Tas nozīmē, ka Uzņēmums izmanto automatizētus rīkus, lai grupētu un analizētu Datu subjekta datus, lai izdarītu pieņēmumus un prognozes par to, kāds saturs un/vai paziņojumi varētu būt aktuāli Datu subjektam. Lai labāk izprastu Datu subjektu, viņa vajadzības un intereses, Uzņēmums var sadalīt Datu subjektus kategorijās pēc dažādiem kritērijiem, piemēram, atrašanās vietas, pārlūkošanas un/vai iepirkšanās / pakalpojumu lietošanas paradumiem, u.c. Šīs automatizētās analīzes, profilēšanas un lēmumu pieņemšanas darbības ļauj Uzņēmumam efektīvi apstrādāt informāciju par Datu subjektu, kas ir pieejama Uzņēmumam, un sasniegt noteiktus mērķus, piemēram, pielāgot saturu, rekomendācijas un/vai piedāvājumus atbilstoši Datu subjekta vajadzībām un interesēm.

 

7.     Personas datu nodošana

7.1.          Uzņēmums īsteno nepieciešamos pasākumus, lai apstrādātu Datu subjekta personas datus, ievērojot attiecīgos normatīvos aktus un garantētu, ka Datu subjekta personas dati netiek atklāti trešajām personām bez attiecīga juridiskā pamatojuma. Tomēr Datu subjektam ir jāuzņemas atbildība par sekām, ja Datu subjekts atļauj trešajām personām piekļūt sava AgroPlatforma.lv kontā glabātajiem personas datiem. Ja AgroPlatforma.lv sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, piesakoties AgroPlatforma.lv ar Lietotāja pieteikšanās datiem, Uzņēmums šo personu uzskata par Lietotāju.

7.2. Personas datiem var piekļūt:

7.2.1.     Uzņēmuma darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kam tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei;

7.2.2.     Pārdevēji vai pakalpojumu sniedzēji, no kura Datu subjekts pērk preces vai saņem pakalpojumus. Šajā gadījumā Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja noteikto kārtību, kā arī saskaņā ar Uzņēmuma un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja līgumiskajām drošības saistībām attiecībā uz personas datu drošību;

7.2.3.     Uzņēmuma pilnvaroti datu apstrādātāji (uzņēmumi, kas datus apstrādā Uzņēmuma vārdā). Šādos gadījumos Uzņēmums veic nepieciešamos pasākumus, lai pilnvarotie datu apstrādātāji veiktu datu apstrādi atbilstoši Uzņēmuma norādēm, ievērotu nepieciešamās drošības un konfidencialitātes prasības, kā arī rīkotos saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

7.2.4.     Valsts un pašvaldību iestādes tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, tiesībaizsardzības iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;

7.2.5.     Trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstīgs juridiskais pamats, piemēram, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori un citas trešās personas.

7.3. Personas datu nodošana ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ)

7.3.1.     Personas dati var tikt nodoti ārpus EEZ saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

7.3.1.1.    Personas dati tiek nodoti tikai uzticamiem Uzņēmuma partneriem, kuri nodrošina AgroPlatforma.lv pakalpojumu sniegšanu;

7.3.1.2.    Ar šiem partneriem ir noslēgti datu apstrādes līgumi, kas atbilst Eiropas Komisijas apstiprinātajiem datu apstrādes standarta nosacījumiem. Šie standarti garantē personas datu aizsardzību atbilstoši likumu prasībām;

7.3.1.3.    Eiropas Komisija ir uzskatījusi par atbilstošu to valsti, kurā ir reģistrēti partneri, t.i., tiek garantēts atbilstošs drošības līmenis.

 

8.     Personas datu glabāšanas ilgums

8.1.          Personas dati tiks apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu konkrētu datu apstrādes nolūku. Glabāšanas periods ir pamatots, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

8.1.1.     Līgumsaistību izpildei nepieciešamos Personas datus glabās, līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi;

8.1.2.     Personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, glabās attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus;

8.1.3.     Kamēr ir spēkā personas piekrišana personas datu apstrādei, ja nepastāv neviens cits datu apstrādes likumīgs pamats;

8.1.4.     Datus, lai pierādītu saistību izpildi, glabās, ņemot vērā prasības noilguma termiņu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem prasījumu noilgumu termiņiem.

8.2.           Izbeidzoties visiem augstāk minētajiem apstākļiem, personas dati tiek dzēsti tādā veidā, lai pieliekot saprātīgas pūles datus atjaunot nebūtu iespējams. Par šādu datu dzēšanu Uzņēmums Datu subjektu atsevišķi neinformē.

 

9.     Datu subjekta tiesības attiecībā uz datu apstrādi

9.1.          Uzņēmums nodrošina personas datu pareizību, atbilstoši tai informācijai, kas nonāk Uzņēmuma rīcībā Datu subjektam lietojot AgroPlatforma.lv, Datu subjektam izmantojot Uzņēmuma sniegtos pakalpojumus vai patstāvīgi iesniedzot pieprasījumu papildināt vai aktualizēt viņa personas datus, uzrādot izmaiņas pamatojošus dokumentus. Ja Datu subjekts pārstāj izmantot Uzņēmuma sniegtos pakalpojumus un savstarpēji noslēgtais līgums ir lauzts, vai kā citādi izbeigts, Uzņēmums uzsāk termiņa uzskaiti pēc kura dati tiks iznīcināti un neprasa Datu subjektam iesniegt informāciju datu aktualizācijai.

9.2.          Datu subjektiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, nosūtot Uzņēmumam pieprasījumu par informācijas sniegšanu, izmantojot e-pasta adresi: info@agroplatforma.lv

9.3. Datu subjektiem ir tiesības pieprasīt šādu informāciju:

9.3.1.     vai un kādi personas dati tiek apstrādāti;

9.3.2.     personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats;

9.3.3.     datums, kad dati pēdējo reizi ir aktualizēti;

9.3.4.     personas datu ieguves avots;

9.3.5.     informāciju par to vai personas dati tiek apstrādāti automatizētā veidā;

9.3.6.     citu informāciju, ja to paredz normatīvie akti.

9.4.          Datu subjektam ir tiesības prasīt Uzņēmumam sniegt piekļuvi saviem personas datiem un prasīt veikt datu papildināšanu un labošanu (aktualizēšanu), kā arī prasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret savu datu apstrādi, prasīt savu personas datu dzēšanu un prasīt datu pārnesamību. Šīs tiesības ir īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no ar normatīvajiem aktiem Uzņēmumam uzliktiem pienākumiem un ja pieprasītā darbība ar personas datiem neierobežo noslēgta līguma un no tā izrietošu saistību izpildi, kā arī ja tā neierobežo Uzņēmuma tiesības uz savu likumisko interešu aizsardzību.

9.5.          Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas dati, kas ir Uzņēmuma rīcībā, tiktu papildināti, laboti un/vai datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst tam datu apstrādes nolūkam kā izpildei tie tika iegūti.

9.6.          Datu subjektam ir tiesības uz datu pārnesamību, ja šādu datu apstrāde notiek ar automatizētiem līdzekļiem un Uzņēmums ieguva šādus datus, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu vai līguma noslēgšanas nolūkā.

9.7.          Ja Datu subjekts vēlas dzēst savus datus vai veikt tajos izmaiņas, vai arī ir radušies jebkādi jautājumi par personas datu izmantošanu, Datu subjekts var sazināties ar Uzņēmumu pa e-pastu: info@agroplatforma.lv vai pa tālruni +371 29991188.

9.8.          Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveidā, iesniedzot iesniegumu elektroniskā veidā, iesniegumu apliecinot ar drošu elektronisku parakstu vai Datu subjektam personīgi ierodoties Uzņēmuma birojā Krasta ielā 86, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, un iesniedzot savu pieprasījumu rakstiskā veidā.

9.9.          Uzņēmumam, pirms sniegt informāciju par fiziskas personas datiem, kas atrodas tā rīcībā, ir jāpārliecinās, ka persona, kas veic informācijas pieprasījumu vai iesniedz iesniegumu īstenot savas tiesības, ir patiesais personas Datu subjekts, uz kuru pieprasījums vai iesniegums attiecas.

9.10.        Saņemot Datu subjekta pieprasījumu un pārliecinoties par personas identitāti, Uzņēmums Datu subjektam sniedz atbildi viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un atbildi nosūta Datu subjektam pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā Datu subjekta norādīto vēlamo atbildes saņemšanas veidu.

9.11.       Uzņēmums veic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Datu subjekta tiesību izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja Datu subjektam rodas iebildumi saistībā ar viņa tiesību īstenošanu, Datu subjektam ir tiesības vērsties Datu Valsts inspekcijā.

9.12.       Uzņēmumam ir tiesības neizpildīt pieprasījumu:

9.12.1.  Ja tas nav noformulēts saprotami;

9.12.2.  ja Uzņēmums nevar identificēt Datu subjektu;

9.12.3.  ja uz šādu pieprasījumu atbilde jau bija sniegta;

9.12.4.  ja pieprasītās informācijas apjoms ir nesamērīgs;

9.12.5.  ja pieprasījums ir nepamatots (nav attiecināms uz Uzņēmumu, nav sniegti paskaidrojumi, kādēļ lūgums ir jāizpilda);

9.12.6.  ja normatīvajos aktos noteikts, ka šādu informāciju Uzņēmums nav  tiesīgs sniegt vai Uzņēmumam ir pienākums konkrētus personas datus glabāt.

10. Privātuma politikas izmaiņas

10.1.       Uzņēmums pieņem, ka pirms AgroPlatforma.lv izmantošanas, Datu subjekts izlasīja šo Privātuma politiku un akceptēja to. Ja Datu subjekts nepiekrīt šai Privātumu politikai, lūdzam neiesniegt nekāda veida informāciju, izmantojot AgroPlatforma.lv. Uzņēmums patur tiesības bez brīdinājuma un jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku. Aktuāla ir AgroPlatforma.lv pieejamā Privātuma politikas redakcija.

 

11.     Sūdzību iesniegšana

11.1.        Ja Datu subjektam ir kādas bažas par to, kā Uzņēmums izmanto personas datus, Datu subjekts var iesniegt sūdzību, nosūtot to uz: info@agroplatforma.lv.

11.2.       Ja Datu subjekts uzskatā, ka Uzņēmums personas datus apstrādā neatbilstīgi, Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par Uzņēmuma veikto datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv, tālr.: +371 6722313, vietnē www.dvi.gov.lv).

 

 


 [AA1]Zemāk ir norādīts e-pasts:  info@agroplatforma.lv

Varbūt ir labāk izveidot e-pastu saziņai ar Uzņēmumu jautājumos, kas saistīti ar datu apstrādi?

 [AA2]sarunas laikā apspriedām šo jautājumu un tika nolemts, ka tiks norādīts cits e-pasts